Polityka Prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNArodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, znajdujących się w bazie kontrahentów, jest Jurimp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie kod 20-328, ul. Anny Walentynowicz 20
2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

2.1. W zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych.
2.2. W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi itp.)
2.3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit f RODO)

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem handlowym bądź wynikającymi z przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadków niezbędnych w procesie handlowym np. rozpatrzenia reklamacji.
5. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy windykacyjne
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. W sprawach ochrony swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Jurimp Sp. z o.o. możesz skontaktować się z Administratorem pod e-mailem: odo@jurimp.pl : lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. Jurimp Sp. z o.o, z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 20
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.
Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
10. Decyzje dotyczące Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.